ایمیل هاستینگ

EmailPlanB-2x1
 • 2 Emails
 • 2 x 1GB Space
 • Yes POP3
 • NO IMAP
 • NO SMTP
EmailPlanC-5x1
 • 5 Emails
 • 5 x 1GB Space
 • Yes POP3
 • NO IMAP
 • NO SMTP
EmailPlanD-10x2
 • 10 Emails
 • 10 x 2GB Space
 • Yes POP3
 • Yes IMAP
 • Yes SMTP
EmailPlanE-30x2
 • 30 Emails
 • 30 x 2GB Space
 • Yes POP3
 • Yes IMAP
 • Yes SMTP
EmailPlanF-75x2
 • 75 Emails
 • 75 x 2GB Space
 • Yes POP3
 • Yes IMAP
 • Yes SMTP
EmailPlanG-150x2
 • 150 Emails
 • 150 x 2GB Space
 • Yes POP3
 • Yes IMAP
 • Yes SMTP