هاستینگ لینوکس معمولی

Lin-CP-50MB


50مگابایت فضای وب
1 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

Lin-CP-100MB


100 مگابایت فضای وب
2 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

Lin-CP-250MB


250مگابایت فضای وب
5 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

Lin-CP-500MB


500 مگابایت فضای وب
10 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

Lin-CP-1G


1 گیگابایت فضای وب
15 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

Lin-CP-2G


2 گیگابایت فضای وب
25 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

Lin-CP-5G


5 گیگابایت فضای وب
60 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email, FTP, 1 Addon domain

Lin-CP-10G


10 گیگابایت فضای وب
100 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email, FTP, 2 Addon domain